Pro střední školy

VIDEO: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zákonný zástupce

VIDEO: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zletilý zájemce

VIDEO: Vyplnění přihlášky v DiPSy - varianta výpisem

VIDEO: Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy

VIDEO: Informace pro zástupce středních škol

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Převod slovního hodnocení do klasifikace

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Stáhnout Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě

Informace pro uchazeče

Zahájení přijímacího řízení

Ředitel střední školy do systému vloží v období od 15. do 31. ledna 2024:

 • počet míst vypsaných do 1. kola k jednotlivým škol-obor-formám (nelze snížit, zvyšovat lze do 7. května 2024) dle vyhlášených kritérií pro přijímání,
 • výchozí stav odpovídá rejstříku, obor lze rozdělit podle zaměření/sportu/lokality, (každá škola-obor-forma či zkrácené studium s vlastní kapacitou přijímaných uchazečů znamená samostatné vyhlašované pořadí výsledků),
 • maximální počet uchazečů pro jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – počet učeben s 15-17 místy / počet menších učeben – jde pouze o orientační údaj,
 • definice povinných příloh k přihlášce,
 • PDF s kritérii pro přijímací řízení.

Elektronická přihláška

 • Přihlášky se budou objevovat v reálném čase tak, jak je budou zákonní zástupci mezi 1. a 20. únorem 2024 elektronicky podávat.
 • Údaje zákonného zástupce i jeho dítěte budou načtené ze základních registrů, pokud bude uchazeč přihlášen jinou osobou než zákonným zástupcem, bude zobrazeno varování.
 • Veškerá komunikace se zákonným zástupcem/uchazečem se vede v rámci systému, neposílá se žádný dopis fyzicky. Zpráva v systému má fikci doručení 10 dnů.
 • Veškeré přílohy přihlášek je možné si ze systému stáhnout.

Přihláška formou výpisu ze systému

 • Zákonný zástupce vyplní všechny údaje o sobě i dítěti, přidá přílohy a přihlášku uloží. Vytiskne výpis s unikátním osmimístným kódem (včetně čárového kódu) pro "přepis" do systému.
 • Ředitel každé školy přepíše osmimístný kód (nebo načte čárový kód) do systému, a tím se mu objeví elektronická přihláška (při prvním přijetí proběhnou lustrace v základních registrech).
 • Dále se s takovou přihláškou pracuje stejně jako s elektronickou přihláškou.

Tiskopis

 • Zákonný zástupce uchazeče vyplní až 3, resp. 5 oborů (ve stejném pořadí) a doručí je v listinné podobě s přílohami do každé školy.
 • Nezbytné údaje o uchazeči a volbě oborů vzdělání (rodné číslo, ...) vkládá do systému škola uvedená na prvním místě, a to do 26. února 2024. Druhá a třetí škola v pořadí údaje zkontroluje (do 28. února 2024) podle své listinné přihlášky.
 • Systém vygeneruje registrační číslo uchazeče, které musí poslat zákonnému zástupci či uchazeči (buď s pozvánkou nebo samostatně) vždy ředitel první školy.
 • Neshody mezi zákonnými zástupci budou řešeny jako doposud, tzn. správní řízení se přeruší a zákonní zástupci budou vyzváni k dohodě a doložení prohlášení o dohodě, v případě neshody situaci řeší soud. Systém bude také disponovat kontrolou (zobrazí notifikaci ředitelům škol), zda u uchazečů neexistuje podání více přihlášek než tři, resp. pět (například jeden ze zákonných zástupců podá tři přihlášky v listinné podobě a druhý jiné přihlášky v elektronické podobě).

Rozdělení k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

 • CZVV 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol.
 • Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

Pozvánky

 • Ředitel školy stanoví minimálně 2 termíny konání školní přijímací zkoušky s tím, že minimálně 1 termín musí být v jiný den, než jsou termíny JPZ.
 • Ředitel střední školy může zadat termíny školních zkoušek konkrétním uchazečům v prostředí systému (s možností doplnění dalších informací), pokud ho bude využívat ke generování pozvánek.
 • Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

Průběh jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a školní přijímací zkoušky (ŠPZ)

Řádné termíny PZ

JPZ:

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia ve dnech

ŠPZ:

 • od 15. března do 23. dubna 2024 - platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky

Náhradní termíny:

JPZ:

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání
 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - víceletá gymnázia

ŠPZ:

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky

Stanovení pořadí uchazečů

Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu

 • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
 • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
 • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
 • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
 • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
 • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech./li>

2. kolo přijímacího řízení

 • Centrálně řízené jako 1. kolo. Stejný princip jako v 1. kole, tedy možnost podání max. 3, resp. 5 přihlášek s prioritizací, nutno zohlednit JPZ min 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou.
 • Do 20. května 2024 - vložení základních údajů do systému (škol-obor-forma, počet volných míst, kritéria).
 • Systém bude disponovat verifikačním algoritmem pro ověření, zda uchazeč již nebyl přijat v 1. kole.
 • Do 2. kola se mohou hlásit:
  • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení,
  • uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ),
  • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.
 • Systém poskytne přehled o volných místech (v 1. i 2. kole), a to i bez nutnosti se přihlašovat do systému.
 • Po proběhnutí zkoušek stejný proces jako v 1. kole – předání pořadí do systému, který rozřadí uchazeče na školy, proběhne 15. června 2024, vyhlášení výsledků 21. června 2024.

3. kolo přijímacího řízení

 • Podávání pouze tiskopisů, uchazeč nemůže využít systém.
 • Uchazeč potvrdí zájem – písemně volnou formou.
 • Střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení.
 • Střední škola zadává do systému přijímaného uchazeče – nelze přijmout uchazeče přijatého v jiné škole – nejdříve se tam musí vzdát přijetí.